OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnost Zlatnictví Josef Kaláb
se sídlem Poděbravo nám. 7, 796 01 Prostějov
identifikační číslo: 454 39 869
zapsaná v Okresním živnostenském úřadu Okresního úřadu v Prostějově
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zlatnictvikalab.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Zlatnictví Josef Kaláb, se sídlem Poděbradovo nám. 7, 796 01 Prostějov , identifikační číslo: 454 39 869, zapsaná v Okresním živnostenském úřadu Okresního úřadu v Prostějově (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zlatnictvikalab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

3.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

3.4.3. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (tj. není povinen akceptovat objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo jiný závazkový právní vztah s prodávajícím.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Poděbravo nám. 7, 796 01 Prostějov;
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 573445701/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. V případě podstatné změny ceny zboží v důsledku změny kurzu a/nebo přecenění zboží si prodávající vyhrazuje právo změny ceny zboží. Veškeré ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká. Kupující odpovídá za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném na zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží; vyzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí si smluvní strany veškerá vzájemně poskytnutá plnění.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 30 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na kupujícím určený účet. 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@zlatnictvikalab.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8.9. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. 


9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.1. Prodávající je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu na webovém portálu www.zlatnictvikalab.cz. Obsah webového portálu není možné uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu prodávajícího.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Povinnosti kupujícího a prodávajícího 

12.1. Prodávající se zavazuje: 
 • Bezodkladně vyřídit každou objednávku kupujícího;
 • Dodržet stanovenou cenu (dle bodu 4.9. Obchodních podmínek);
 • Dodat zboží, které si Zákazník objednal.

12.2. Kupující se zavazuje:

 • Zaplatit za zboží plnou sjednanou cenu;
 • Převzít zboží, které bylo předmětem jeho Objednávky od kurýra nebo jiného doručitele v odběrné lhůtě, na adrese, kterou uvedl v Objednávce;
 • Zkontrolovat obal zásilky (zboží) při přebírání od kurýra nebo doručovatele;
 • Poškozené zásilky (zboží) nepřebírat!;
 • Nedodání zásilky (zboží) je kupující povinen prodávajícímu oznámit po uplynutí 7. dne od potvrzení (emailem, SMS) odeslaní zásilky (zboží), a to na email prodávajícího;
 • V případě, že kupující nepřevezme zásilku v odběrné lhůtě, dochází k porušení smlouvy ze strany kupujícího.

12.3. Vyloučení odpovědnosti Prodávajícího; Prodávající nenese odpovědnost za:

 • Poškození zásilky (zboží) doručovatelem;
 • Dodání zboží v rozporu s těmito obchodními podmínkami, resp. v rozporu s dohodnutými podmínkami dodání, a to v důsledku vlivu vyšší moci;
 • Opožděné doručení zaviněné udáním nesprávné doručovací adresy ze strany kupujícího;
 • Opožděné doručení zaviněné doručovatelem.

12.4. V případě, že kupující oprávněně odstoupí od smlouvy z jiného důvodu, než je uvedeno v Obchodních podmínkách a doručí prodávajícímu zboží, které je používané, poškozené nebo neúplné, vzniká prodávajícímu právo si vůči kupujícímu započítat nárok na náhradu škody (odpovídající snížení hodnoty zboží vzniklému v důsledku používání či poškození kupujícím) a/nebo nároky ve smyslu ustanovení § 2999 Občanského zákoníku na vydání bezdůvodného obohacení a prodávající tak kupujícímu vrátí zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazné akceptaci Objednávky (nebo její část) sníženou o příslušný nárok prodávajícího na náhradu škody a/nebo nárok prodávajícího dle ustanovení § 2999 Občanského zákoníku z titulu nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči kupujícímu (přičemž výše těchto nároků může v součtu činit až 0,5% z celkové ceny zboží za každý den používání daného zboží), a to nejpozději do 30 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto odstavce ze strany kupujícího prodávajícímu, ne však dříve, než bude předmětné zboží vráceno prodávajícímu. Finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet určený kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající důrazně doporučuje, aby kupující nechal zasílané zboží pojistit a zaslat na adresu prodávajícího Zlatnictví Josef Kaláb, Poděbradovo nám. 7, 796 01 Prostějov, doporučenou poštou, nebo jiným vhodným způsobem ( cenu za přepravu zboží hradí kupující). Prodávající neručí za případnou ztrátu zboží při jeho doručování zpět prodávajícímu, v tomto případě není prodávající povinen vrátit kupní cenu za zboží kupujícímu. Prodávající zásilky na dobírku neakceptuje!

12.5. Výměna zboží a úprava zboží

12.5.1. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o výměnu zboží dodaného na základě objednávky za zboží ve stejné cenové kategorii (nebo vyšší) a prodávající takové žádosti vyhoví, pokud jsou splněny všechny tyto předpoklady:

 • Dané zboží je na Webových stránkách prodávajícího nabízeno;
 • Kupující požádal o výměnu nebo úpravu dodaného zboží do 14 dnů ode dne dodání příslušného zboží;
 • Zboží nesmí být poškozeno nebo jinak upraveno kupujícím.

12.6. Kupující má nárok na úpravu (změna velikosti prstenu, popřípadě délky řetízku) zboží při nákupu, pokud o ni požádal prodávajícího při objednávce zboží.

12.7. Úpravy zboží, které proběhnou následně si kupující hradí sám se všemi příslušnými náklady (poštovné, balné a pojištění zásilky...)

13. Dodací podmínky

13.1. Zaslání do zahraničí po předchozí domluvě s prodávajícím (e-mail, telefonicky)

13.2. Zaslání přepravní službou po ČR:

 • Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou nabízenou prodávajícím. Přeprava zboží (zásilky) se řídí přepravní podmínkami přepravce;
 • Cena dopravy při objednávce je hrazena prodávajícím mimo reklamace, výměny zboží a dle ostatních ujednání v obchodních podmínkách;
 • Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice);
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, prodávající nenese následnou odpovědnost za škody způsobené na zboží.

14. Reklamace

14.1. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. 

14.2. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího ("dále výrobce") vady zboží pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil výrobce, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání starostlivosti o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká i v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží. 

14.3. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit vady dodaného zboží a uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady písemně na adresu Provozovatele Zlatnictví Josef Kaláb, Poděbradovo nám. 7, 796 01 Prostějov nebo e-mailem na obchod@zlatnictvikalab.cz a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující vadu zjistil nebo mohl zjistit při povinné prohlídce zboží. Kupující ve své reklamaci uvede číslo objednávky, přesný název zboží, stručný popis vady zboží a okolnosti při/po kterých se projevuje vada a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen ve své reklamaci důsledně a pravdivě vylíčit všechny body podle předchozí věty. Prodávající vyrozumí kupujícího o stavu a nároku jeho požadované reklamace.

14.4. Zboží je nutné dobře zabalit se všemi náležitostmi tak, aby nedošlo k jakémukoliv možnému poškození daného zboží. V případě, že kupující nepostupuje při uplatňování reklamace dle pokynů prodávajícího, v důsledku čehož znemožní prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, prodávající neodpovídá za následně vzniklé škody a/nebo dodatečné náklady kupujícího spojené s reklamací vad. Prodejce v takovém případě rovněž neodpovídá ani za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas. 

14.5. Prodejce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. V odůvodněných případech, především pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. 

14.6. Prodejce odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodejce kupujícímu odpovídá za to, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si  mezi sebou ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a že se hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

14.7. Zákazník má v závislosti na povaze vady zboží při nedostatku jakosti při převzetí tato práva:

 • jde-li o vadu zboží způsobující podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo dodáním opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy;
 • jde-li o vadu zboží způsobující nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit;
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň po dvou opravách) nebo pro větší počet vad. 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Poděbradovo nám. 7, 796 01 Prostějov, adresa elektronické pošty obchod@zlatnictvikalab.cz, telefon 582 346 542.
V Prostějově dne 05.11.2020